تکالیف نوبت اول

هفت یک هفت دو هشت یک هشت دو نهم یک نهم دو
ارباب ابن علی

۲

۳

۴

آخوندزاده استادیان بیدگلی آقاظهیری کاشانی ابراهیم زاده صفار

۲

۳

۴

استادمحمدی ابوالحسنی قزاآنی

۲

۳

۴

بخشی مفرد کاشانی اسماعیلی اکبرزاده مرشدی

۲

باقریان نصرآبادی

۲

۳

۴

امینی

۲

۳

اسماعیلی بخشی مفرد کاشانی افضلی سادیانی انتظام پناهیده

۲

۳

۴

بابازاده آرانی

۲

اسماعیلی مقدم

۲

پهلوانی باغبانی باغبانی حاجی زاده بیدگلی

۲

باهنران جاودانه

۲

۳

جعفرزاده کنارسری پوربابایی باقرپور محمودابادی حبیبی نوش آبادی

۲

۳

تقی زاده جعفری

۲

۳

حسن زاده زارع تراشی پورمنصوری حجت نژاد

۲

جلالتی حجازی شاد

۲

۳

۴

حیدری فینی جوادی نیا جمال

۲

۳

حسن زاده

۲

۳

۴

۵

 

جمشیدی فر

حمیدی خلیل ارجمندی خداوردیان خادمی فر خادم جعفرآبادی

۲

۳

سلوکی خیرخواه

۲

۳

۴

دوکی استرکی دنیادیده خامه چیان داودی

۲

۳

۴

سلیمانی منفرد روحی

۲

۳

زراعت راهی درب زنجیری

۲

دولتخواه
شجاعی ساعتی شریفی ویدوجی رسولی راد سجادی نژاد زارعیان مجرد

۲

۳

شفیعی مطهر سرکارپور شعبانی رضوی علوی سلمانی زاهدی

۲

۳

۴

۵

۶

۷

صفائی آرانی

۲

سیحون

۲

صادقی ریحانی آرانی شایان راد سادات

۲

صفاریان شاهمیر برزکی صبوری کاشانی ساعدی علی آبادی غضنفری صابر

۲

طالعی عبایی صولتی شریف فضل الهی

۲

۳

۴

صفاری نوش ابادی

۲

۳

۴

عبادی فر عطارنیاسر

۲

۳

ضیغم صادقی قطان صمیمیت

۲

۳

۴

فرخی طامه عمه فینی

۲

۳

عابداف عقیقی قیومی قمصری

۲

عرفانی مقدم

۲

۳

۴

فروتن راد کاظم زاده

۲

عمومهدی مدنی مازندرانیان فرد

۲

۳

۴

فرزادفر
کتابی گرام

۲

غیاث پورآرانی مظلوم معین فر قربانی قزآانی

۲

۳

۴

کریمیان محبوبی شاد فرشباف میراثی ممتحن

۲

۳

کتابچی
میرزائی

۲

مروجی

۲

موسوی میرزاپور میرزائی

۲

مومنی راوندی

۲

۳

۴

نجفی زاده مصطفوی الحسینی موسی زاده خزاقی یگانه نورانی نعمتی

۲

۳

۴

۵

هاشمی

۲

۳

نجیب

۲

نیکوکردار واسعی کاشانی

۲

نماینده نیاسر
هدائیان

۲

هادی

۲

۳

۴

یوسف پورکاشانی

۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.