عملگرهای شرط در فلوچارت ها و روندنماها- کاروفناوری نهم

در فلوچارتهای ریاضی در درون لوزی یا همان شرط اجبارا از یکی از عملگرهای مقایسه ای باید استفاده نماییم این عملگرها در جدول زیر آورده شده است

عملگرهای مقایسه ای

کاروفناوری نهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.