آزمون های هشتم

سوالات آزمون هشتم

دانش آموزان سال هشتم می توانند با استفاده از کتاب در این آزمون شرکت نمایند شما مجازید تنها یکبار در

لحیم کاری و روش انجام آن

یکی از کارهایی که افراد خبره به آن علاقه دارند لحیم کاری‌کاری است‌٬ اما بسیاری از ما با فنون صحیح