صنایع دستی – بافت

آموزش تصویری پودمان بافت کاروفناوری هشتم

در کتاب کاروفناوری هشتم با نمونه ای از بافت تخت و بافت بند آشنا می شویم از این بافت که