فناوری وسیستم ها

تعاریف فناوری

 در کتاب های کاروفناوری هفتم و کاروفناوری هشتم و کاروفناوری نهم تعاریفی از فناوری را داریم در این مقاله به