صنایع دستی برجسته کاری روی فلز مس

طریقه مشخص کردن نقش‌های قلم‌زده شده به شکل خط‌هایی تیره و مشخص

در پایان قلم زنی بر روی مس نازک که درکتاب کاروفناوری نهم توضیح داده شده است برای مشخص شدن خطوط

قلمزنی روی مس و برنج

قلمزنی روی مس و برنج هنر قلمزنی سوابق ممتد و طولانی دارد. این هنر گرانمایه و زیبا که بیانگر فرهنگ

پروژه های کتاب کاروفناوری نهم

در کتاب کاروفناوری نهم با چند پروژه تجویزی و نیمه تجویزی آشنا می شویم که از جمله این پروژه ها