الگوریتم

الگوریتمی با سه شرط

در مثال زیر یک نمونه از الگوریتم های ریاضی با سه شرط آورده شده است: مثال : الگوریتمی بنویسید که

آزمون پودمان الگوریتم و ترسیم با راریانه – ویژه دانش آموزان نهم

دانش آموزان سال نهم می توانند پس از دریافت کدکاربری و رمز عبور از طریق لینک زیر در آزمون عملکردی

سوال پودمان الگوریتم- ویژه دبیرستان خاوری

۱- الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت کرده مجموع و میانگین سه عدد را محاسبه و چاپ کند.

نمونه سوال الگوریتم با جواب

درکتاب کاروفناوری نهم یکی از موضوعات الگوریتم می باشد برای آشنایی شما با روش نوشتن الگوریتم هادر این پست چندسوال

الگوریتم و فلوچارت

در این بخش برای آشنایی شما با  الگوریتم ها که مبحث آن در کتاب کاروفناوری نهم آمده ،چند نمونه از